Regulamin konkursu „Zielona Warszawa”

Regulamin konkursu „Zielona Warszawa”

1. Organizatorem konkursu jest Wyspa Kreatywna z siedzibą w: 01-651 Warszawa, ul. Gwiaździsta 27/71, działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej m.st. Warszawy 531711, REGON 142976308, numer NIP 7123094700.

2. Nazwa konkursu to: „ Zielona Warszawa”.

3. Konkurs polega na nadesłaniu zdjęć, które przedstawiają zieleń warszawską (na ujęciach musi być widać, że zdjęcie jest zrobione w Warszawie, np. park, skwer, znany budynek, itp.).

4. Każda osoba może przesłać jedno zdjęcie.

5. Prace konkursowe można nadsyłać do 19.08.2012r. na adres konkurs@ogrodnikTomek.pl

6. Prace nadesłane po terminie nie wezmą udziału w Konkursie.

7. Zdobywca pierwszego miejsca zostanie wybrany przez jury, a zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca zostaną wybrani w wyniku głosowania na Facebooku na stronie „Lubię ogród – ogrodnik Tomek”.

8. Jedna osoba może wygrać tylko jedną nagrodę.

10. Głosowanie rozpocznie się 20.08.2012r. i zakończy się 26.08.2012r.

11. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 27.08.2012r.

12. W Konkursie może wziąć udział każda osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) zapoznała się z treścią regulaminu i akceptuje go w całości i bezwarunkowo,
b) nie jest pracownikiem Organizatora, nie należy do najbliższych członków jego rodziny ani nie jest osobą/podmiotem bezpośrednio uczestniczącą/ym w organizacji i przygotowaniu Konkursu,
c) ukończyła 18 lat w dniu zakończenia Konkursu.

13. Organizator przyzna nagrody:

a) Dla zwycięzców:

– 1. miejsce – pielęgnacja ogrodu przez ogrodnika Tomka przez 1 miesiąc (10 godzin pracy ogrodnika) . Pielęgnowany ogród powinien znajdować się najdalej w odległości 50km od centrum Warszawy. Koszty ewentualnych materiałów, roślin, środków ochrony roślin ponosi właściciel ogrodu. Pielęgnacja odbyć się powinna nie później niż do końca listopada 2012 roku. Nagrody nie można przenieść na osobę niespokrewnioną ani uzyskać jej równowartości pieniężnej.

– 2. miejsce – książka

– 3. miejsce – książka

14. W przypadku małej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie możliwość nie przyznania którejś z nagród lub wszystkich z nich.

15. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w doręczeniu nagrody będące wynikiem działań firmy dostarczającej przesyłkę.

16. W przypadku nie przesłania danych adresowych przez laureatów w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu, organizator ma prawo wybrać nowych laureatów.

17. Uczestnik oświadcza, iż nadesłane zdjęcia są autorskie i zobowiązuje się do zaspokojenia ewentualnych roszczeń poszkodowanych.

18. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z Organizatorem oraz w celach związanych z Konkursem.

19. Organizator zastrzega sobie prawo prezentacji i publikacji nadesłanych prac, bez honorarium za prawa autorskie, w serwisie www.ogrodnikTomek.pl

20. Wysłanie zgłoszenia przez uczestnika jest tożsame z przeniesieniem praw autorskich na rzecz organizatora. Organizator zobowiązuje się do każdorazowego podpisywania publikowanych prac imieniem i nazwiskiem autora.

21. Organizator ma prawo zdyskwalifikować zdjęcie, co do którego będą podejrzenia, iż nie jest one wykonane przez zgłaszającego.

22. Organizator ma prawo zdyskwalifikować osobę, co do której istnieją podejrzenia o nieuczciwe głosowanie z fikcyjnych kont.

23. Organizator ma prawo zmienić regulamin w trakcie trwania konkursu.

24. Każdy ma prawo do zgłaszania naruszenia postanowień regulaminu do Organizatora.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *